Yalova Üniversitesi    yukam@yalova.edu.tr 0226 815 52 84