YÜKAM Nedir ?

(YÜKAM)  Yalova Üniversitesi Kadın Ve Aile Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Yalova Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

NE ZAMAN KURULMUŞTUR ?

YÜKAM’ ın kuruluşu 1 Haziran 2011  tarihinde 27951 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

MERKEZİN AMACI

 

Üniversite adına yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kadına ve aileye ilişkin her türlü akademik çalışmayı, eğitim programlarını ve bu alandaki projeleri hazırlamak ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne, aile odaklı kadın çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite bünyesinde yapılacak her seviyedeki kadın ve aileye yönelik çalışmalara destek olmaktır.

 

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

             a) Kadın ve aileye ilişkin, program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek,

             b) Kadın ve aile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sosyokültürel, sosyoekonomik, tarihi, hukuki ve siyasi açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak,

             c) Kadın ve aileye yönelik bilgi, yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla merkez olarak veya sivil toplum örgütleri, kamu ya da özel sektör kuruluşlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek,

             ç) Kadın ve aile konusunda kurs, seminer, konferans, sempozyum ve kongre çalışmaları düzenlemek,

             d) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak,

             e) Diğer merkezler, üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar ve benzeri kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak,

             f) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

             g) Yurtdışında konuyla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak, işbirliğine dayalı çalışmalarda bulunmak ve ortak projeler ve çalışmalar yürütmek,

             ğ) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

             h) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür gibi yayınlar çıkarmak,

             ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

Etiket: Yükam Nedir ?